Koolitusele on teretulnud põhi-, kutse-, gümnaasiumi- ja kõrgharidusega igas vanuses inimesed, kellel on inglise keele põhioskus algtasemel (A1-A2). Kursus sobib hästi ka taasalustajaile, kellel on varem olnud kokkupuude inglise keelega, kuid kelle hääldamine ja grammatika ning keelekasutus vajavad lisateadmisi A2-B1 tasemel.

Õppe eesmärgiks on anda sissejuhatus keele põhioskustesse (lugemine, kuulamine, kõnelemine, kirjutamine) ja kultuuri tundmine B1 tasemel. Hääldusõpetus, kuulamisharjutused, rollimängud ja videomaterjalid keele ja kultuuri ning maa tundmaõppimiseks. Sissejuhatus inglise keele grammatikasse, sõnavara + häälduse ja kõnelemisoskuse arendamine. Rühmatööd, rollimängud ja erinevad keele omandamist toetavad tegevused.

Kestus: 2 kuud 2x nädalas 2 45 min tundi (kokku: 32 x40min)

Õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal: 32 x 40 minutit auditoorset tööd + 32x 40 minutit iseseisvat tööd (kodutööd, ettevalmistus tundideks)

Õppekava kogumaht (auditoorne + iseseisev töö kokku): 64 40-minutilist tundi

Koolitusele on teretulnud põhi-, kutse-, gümnaasiumi- ja kõrgharidusega igas vanuses inimesed, kellel on inglise keele põhioskus algtasemel (A1-A2). Kursus sobib hästi ka taasalustajaile, kellel on varem olnud kokkupuude inglise keelega, kuid kelle hääldamine ja grammatika ning keelekasutus vajavad lisateadmisi A2-B1 tasemel.

4. õppekeel: eesti, inglise

5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal: 32 x 40 minutit auditoorset tööd + 32x 40 minutit iseseisvat tööd (kodutööd, ettevalmistus tundideks)

Olulisemad kursuse jooksul läbitavad teemad:

1. Minu kodulinn ja kodumaa

2. Reisimine

3. Töö ja hobid; oma arvamuse väljendamine

3. Toitumine ja tervislik eluviis

4. Isiku kirjeldamine: välimus + iseloomujooned

5. Tööalane põhisõnavara: sissejuhatus: viisakas telefonile vastamine; e-maili saatmine; küllakutse esitamine ja sellele vastamine

6.inglise keel ja kultuur; inglise keelt kõnelevate maade kultuur: tuntud inglased, inglise kunst, kirjandus, arhitektuur jne.

REGISTREERU