Koolitusele on teretulnud põhi-, kutse-, gümnaasiumi- ja kõrgharidusega igas vanuses inimesed, kes soovivad omandada algteadmisi inglise keeles (A1 keeletase). Samuti sobib kursus taasalustajatele ja varem õppinutele, kes soovivad oma oskuseid uuesti meelde tuletada.

Õppe eesmärgiks on anda sissejuhatus keele põhioskustesse (lugemine, kuulamine, kõnelemine, kirjutamine) jakultuuri tundmine A1 tasemel. Hääldusõpetus, kuulamisharjutused, rollimängud ja videomaterjalid keele ja kultuuri ning maa tundmaõppimiseks. Õpingute jooksul läbitakse sissejuhatav osa inglise keele grammatikasse, sõnavara + häälduse ja kõnelemisoskuse arendamine. Rühmatööd, rollimängud ja erinevad keele omandamist toetavad tegevused.

Kestus: 2 kuud 2x nädalas 2 x40 min tundi (kokku: 32 x40min)

Õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal: 32 x 40 minutit auditoorset tööd + 32x 40 minutit iseseisvat tööd (kodutööd, ettevalmistus tundideks)

Õppekava kogumaht (auditoorne + iseseisev töö kokku): 64 40-minutilist tundi

Olulisemad kursuse jooksul läbitavad teemad:

1. Tutvumine, tervitamine

2. Mina ja minu kodu

3. Töö ja hobid; oma päevast rääkimine

3. Toidud + toidu tellimine restoranis

4. Riietus: põhisõnavara + isiku kirjeldamine

5. Sõnavara reisimisel: pileti broneerimine, ostmine

6.inglise keel ja kultuur; inglise keelt kõnelevate maade kultuur: tuntud inglased, inglise kunst, kirjandus, arhitektuur jne.

 

REGISTREERU